Privacyverklaring

Wij gebruiken uw gegevens die u invoert in onze webshop uitsluitend om uw bestelling te kunnen bezorgen. Wij gebruiken de gegevens niet voor reclame doeleinde en wordt niet aan derden gegeven.

De Ouwe Taart/ Bij Ons Oma, gevestigd aan Heezerweg 276 5643 KL, Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.de-ouwe-zak.nl Heezerweg 276 5643 KL, Eindhoven 0655867846
J.E. Dragatis is de Functionaris Gegevensbescherming van De Ouwe Taart/ Bij Ons Oma Hij/zij is te bereiken via info@de-ouwe-zak.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Ouwe Taart/ Bij Ons Oma verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@de-ouwe-taart.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Ouwe Taart/ Bij Ons Oma verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– De Ouwe Taart/ Bij Ons Oma verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Ouwe Taart/ Bij Ons Oma neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Ouwe Taart/ Bij Ons Oma) tussen zit. De Ouwe Taart/ Bij Ons Oma gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:Wij gebruiken het boekhoudsysteem acululus waar uw gegevens in verwerkt worden de factuur op te maken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Ouwe Taart/ Bij Ons Oma bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Behalve in ons factuur systeem zullen de gegevens bewaard blijven.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Ouwe Taart/ Bij Ons Oma verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Ouwe Taart/ Bij Ons Oma gebruikt cookies of vergelijkbare technieken om beter vindbaar te zijn. Dit heeft geen invloed op de persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Ouwe Taart/ Bij Ons Oma en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@de-ouwe-taart.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . De Ouwe Taart/ Bij Ons Oma wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Ouwe Taart/ Bij Ons Oma neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@de-ouwe-taart.nl. De Ouwe Taart/ Bij Ons Oma heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.